home        about the journal        archive        editorial team        submissions        guidelines for authors        publishing ethics        subscriptions and orders 

Studii şi Cercetări de Istoria Artei. Artă plastică (SCIA.AP)
DECLARAŢIE DE ETICĂ ŞI PROBITATE ŞTIINŢIFICĂ

Declaraţia de etică şi probitate ştiinţifică a SCIA.AP se bazează pe cadrul legislativ actual din România şi pe recomandările Comisiei pentru etica publicării (Committee on Publication Ethics), la ale cărei principii aderăm.

EDITORUL

Imparţialitate şi independenţă editorială
Redactorii SCIA.AP evaluează manuscrisele propuse pentru publicare exclusiv pe baza meritelor lor academice (importanţă, originalitate, corectitudinea studiului, probitatea ştiinţifică, claritatea exprimării scrise) şi pe relevanţa acestora faţă de obiectivele şi de domeniul de interes al revistei, fără a ţine seama de aspecte precum etnia autorilor, cetăţenia lor, rasa, genul, orientarea sexuală, opţiunile religioase sau afilierea instituţională. Redactorul-şef al revistei (directorul publicaţiei) are autoritate deplină asupra conţinutului revistei şi a calendarului de publicare şi este independent de orice interferenţă politică sau de orice grup de interese.

Confidenţialitate
Echipa editorială SCIA.AP nu va dezvălui nicio informaţie despre manuscrisele trimise pentru evaluare altor persoane decât membrilor comitetului consultativ, comitetului de redacţie, secretarilor de redacţie, fotografilor, evaluatorilor (recenzenţilor) sau angajaţilor Editurii Academiei Române.

Monitorizarea etică şi verificarea reclamaţiilor
Redactorii, în colaborare cu editura şi consiliul ştiinţific al Institutului de istoria artei „G. Oprescu”, vor lua măsurile necesare pentru a clarifica situaţiile în care sunt semnalate, intern sau de către terţi, probleme privitoare la manuscrisele predate pentru evaluare sau la materialele deja publicate în SCIA.AP. Toate reclamaţiile privitoare la încălcarea principiilor de etică şi probitate ştiinţifică vor fi analizate, indiferent de momentul în care sunt formulate.
Dacă, în urma verificării unui material deja publicat, este confirmată încălcarea principiilor de etică şi probitate ştiinţifică, revista va publica, după caz şi în funcţie de gravitatea încălcării, o erată, o rectificare, scuzele autorului sau o notă editorială explicativă. Dacă se constată o încălcare foarte gravă a principiilor, materialul incriminat va fi retras de pe site-ul web al SCIA.AP şi se va publica o retractare a acestuia.
Redactorii, împreună cu editura, iau toate măsurile necesare pentru a împiedica publicarea în paginile SCIA.AP a unor lucrări rezultate din practici lipsite de etică, descurajează astfel de practici şi nu permit cu bună ştiinţă astfel de abateri. Redactorii şi editorii ţin cont de legislația în vigoare privind drepturile de autor şi plagiat.

Conflictele de interese
Membrii echipei editoriale (comitetul consultativ, comitetul de redacţie, secretarii de redacţie, fotografii, evaluatorii) nu vor folosi în scopuri proprii de cercetare, fără consimţământul explicit în scris al autorilor, date, informaţii sau idei din manuscrisele primite pentru evaluare şi publicare în SCIA.AP.
Redactorii sau evaluatorii (recenzenţii) se vor recuza de la recenzarea manuscriselor faţă de care constată conflicte de interese rezultate din legături competitive, de colaborare, personale sau de altă natură cu autorii sau instituţiile cărora le sunt afiliaţi autorii.

AUTORII

Calitatea de autor şi cea de colaborator
Autorul unui manuscris este persoana care a conceput, cercetat, documentat, redactat, scris şi revizuit textul manuscrisului predat pentru evaluare. În cazul materialelor cu mai mulţi autori, autorul principal trebuie să se asigure că toţi coautorii (ce corespund definiţiei autorului de mai sus) sunt numiţi şi că nu sunt creditaţi falşi autori. În cazul mai multor autori, toţi coautorii trebuie să aprobe varianta finală a textului manuscrisului şi să fie de acord cu trimiterea acestuia pentru evaluare către redacţia SCIA.AP.
Persoanele care au adus contribuţii substanţiale definitivării manuscrisului trimis pentru evaluare (cum ar fi asistenţă tehnică şi de editare, corectură sau traducere), dar care nu se încadrează în definiţia autorului enunţată mai sus, nu pot fi considerate autori, dar pot fi menţionate într-o notă la începutul sau la sfârşitul manuscrisului, dacă autorul consideră de cuviinţă să o facă.

Obligaţiile autorilor ce decurg din procesul de recenzare (peer review)
Autorii trebuie să participe şi să coopereze pe deplin la procesul de evaluare colegială. Evaluarea este anonimă şi va fi realizată de doi recenzenţi (experţi în domeniu). Comunicarea dintre autori şi evaluatori va fi mediată de secretarul de redacţie sau de membrii redacţiei SCIA.AP.
Autorii trebuie să răspundă prompt la solicitările redactorilor sau recenzenților de a opera în textul articolului anumite modificări, revizuiri şi clarificări. În cazurile în care sunt necesare revizuiri sau corecturi, autorii trebuie să urmărească şi să respecte cerinţele recenzenţilor, punct cu punct, modificând materialul în conformitate cu acestea şi retrimiţând redacţiei manuscrisul corectat la termenul de predare indicat.

Drepturile de autor, partajarea articolelor şi reproducerea lor
Prin publicarea în SCIA.AP, autorii îşi dau acordul pentru transferarea parţială a drepturilor de autor către Editura Academiei Române. Astfel, materialul în cauză nu va putea fi republicat în altă revistă sau într-un volum colectiv/editat fără permisiunea scrisă a editurii.
Editura are dreptul de a retipări articolele ori rezumatele acestora (în versiunea originală sau traduse) în volume de specialitate, de a le depozita într-o arhivă digitală, de a le publica online sau de a le difuza pe alte căi.
Autorii au dreptul de a-şi utiliza materialul pentru elaborarea unei lucrări mai ample (studiu monografic, teză de doctorat etc.), precum şi de a-l republica într-un volum propriu sau pe o platformă online de partajare a cercetării ştiinţifice. În aceste cazuri, nu este necesar acordul editurii, dar autorii au obligaţia de a semnala apariţia iniţială a materialului în SCIA.AP. Autorii vor indica titlul articolului, titlul integral al revistei, numărul tomului, anul apariţiei şi paginile.

Originalitate, plagiat, autoplagiat, erori verificabile
Autorii au obligaţia de a preda pentru evaluare doar lucrări în întregime originale.
Toate lucrările şi materialele scrise, orale sau audiovizuale folosite pentru elaborarea manuscriselor predate pentru evaluare trebuie citate în mod corespunzător, conform instrucţiunilor pentru autori listate pe site-ul web al SCIA.AP.
Orice formă de plagiat – reproducerea lucrării şi/sau a cercetării altui autor, însuşirea ideilor, concluziilor sau interpretărilor altui autor (fără citarea în aparatul critic) – sau de autoplagiat – predarea pentru evaluare sau publicare a unui material care nu este inedit, în formă integrală, parţială sau tradusă (fără menţionarea acestui fapt şi fără citare corespunzătoare în notele de subsol) – sunt considerate încălcări ale principiilor de etică şi probitate ştiinţifică şi conduc la respingerea sau retragerea materialului în cauză.

Clarificări şi corecturi post-publicare
În cazul în care autorii descoperă erori grave şi verificabile într-o lucrare deja publicată, aceştia au obligaţia de a-i notifica pe redactorii SCIA.AP şi de a colabora cu ei pentru redactarea unei erate sau pentru retractarea, parţială sau integrală a materialului. În cazul în care redactorii sau editura sunt informaţi de o terţă parte că un material publicat în SCIA.AP conţine erori semnificative, atunci autorii au obligaţia de a corecta sau retrage materialul respectiv sau de a furniza date care să dovedească corectitudinea lucrării.

VIZITATORII
SITE-ULUI SCIA.AP

Vizitatorii site-ului au dreptul de a descărca şi printa copii ale articolelor SCIA.AP fie pentru uz personal, fie pentru a le distribui în rândul studenţilor sau ale colegilor din comunitatea ştiinţifică. Reproducerea materialelor în alte scopuri sau comercializarea lor sunt interzise.

Puteţi cita scurte fragmente din articolele SCIA.AP într-o lucrare proprie. Citatul trebuie acompaniat de o notă conţinând informaţiile bibliografice uzuale, la care veţi adăuga link-ul permanent al articolului şi data consultării sale pe internet.

Modificarea sau alterarea în orice mod a conţinutului articolelor SCIA.AP constituie o încălcare a legii drepturilor de autor.

 

 

Copyright © G. Oprescu Institute of Art History, 2011
Calea Victoriei 196, sector 1, Bucharest, Romania 
Phone and fax number: +4021.314.40.70